Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door de website, inclusief de webshop, te bezoeken en te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van eventuele toepasselijke lokale wetten. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag je deze site niet gebruiken of openen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Studio Schoots tot stand gebrachte producten. In deze voorwaarden zal de wederpartij van Studio Schoots verder worden aangeduid als ‘de koper’.

Inkoopvoorwaarden van de koper zullen de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet uitsluiten of beperken.


2 Aanbiedingen en overeenkomsten

De aanbieding of prijsgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen Studio Schoots en koper tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Studio Schoots is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Studio Schoots worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door Studio Schoots ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


3 Prijswijziging

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Studio Schoots gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

Studio Schoots zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.


4 Afwijkingen

Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.


5 Leveringen

Studio Schoots vermeldt een levertijd, bij gebreke daarvan geldt een levertijd van dertig (30) dagen. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de levertermijn niet wordt gehaald is de koper verplicht nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Indien Studio Schoots gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Studio Schoots zijn ontvangen.

Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door Studio Schoots tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

6 Weigering levering door koper

Indien de koper een levering weigert, kan Studio Schoots de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Studio Schoots in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

7 Betaling

Studio Schoots is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Studio Schoots nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Studio Schoots gemaakte kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

8 Opschortingsbevoegdheid

Indien de koper in verzuim is of indien Studio Schoots goede grond heeft te vrezen dat koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Studio Schoots bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.


9 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van Studio Schoots totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Studio Schoots heeft voldaan.

10 Reclames en garanties

De door Studio Schoots te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Studio Schoots geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Binnen 10 dagen na ontvangst van de producten – en bij uiterlijke gebreken dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan Studio Schoots zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar maken.

De koper is verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen of te verkopen.

11 Retourzendingen

Op telefonische aankopen en aankopen via de webshop geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij aankoop in de Studio Schoots showroom is er géén bedenktijd van toepassing.

Producten kunnen enkel geretourneerd worden in onbeschadigde conditie in originele productverpakking.

Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring en met instructies vanuit Studio Schoots omtrent de wijze van verzending. Neem daarom altijd eerst contact met ons op.

De retourkosten zijn altijd voor rekening van de klant.

Retourneren is niet mogelijk voor op-maat-gemaakte items.

12 Rechten van intellectuele eigendom

Studio Schoots heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.

13 Aansprakelijkheid voor schade

13.1 Voor door de koper geleden schade als gevolg van tekortkomen, onrechtmatige daad of anderszins is Studio Schoots niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Studio Schoots.

13.2 Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Studio Schoots rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

13.3 Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

13.4 Koper vrijwaart Studio Schoots voor aanspraken tot vergoeding van schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek van en met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, dan wel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die op verzoek van en met toestemming van de koper door derden worden geleverd.

13.5 Studio Schoots is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

14 Overmacht

In geval Studio Schoots ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Studio Schoots geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Studio Schoots niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.


15 Nederlands recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechter waar Studio Schoots is gevestigd bevoegd, tenzij dit in strijd is met de regelgeving ten aanzien van de relatieve competentie voor kantonrechters.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16 Overige bepalingen

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Studio Schoots gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 31 oktober 2023. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Studio Schoots wordt aangegeven.